Katalogi logo
KATALOG CERTIFICIRANIH RAČUNOVODSKIH SERVISOV SLOVENIJE
18. 06. 2021
30. 06. 2022
Vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije pomeni zagotovilo kakovosti in usposobljenosti računovodskega servisa. 
Skozi leta in izkušnje se je spreminjala podoba in ime kataloga, prav tako pa so se dodelali tudi pogoji za vpis v katalog. 

V katalogu so predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v katalog:
• da je registriran za opravljanje računovodske in knjigovodske dejavnosti (K 69.200 po SKD);
• da je član Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju: ZRS);
• da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
• da direktor ali nosilec dejavnosti v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja, povezanega s poslovanjem računovodskega servisa;
• da zoper pravno osebo ni uveden kazenski postopek niti njeno poslovanje s sodno odločbo ni prepovedano po 20. členu Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja;
• da osebe, ki sodelujejo pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa, spoštujejo Kodeks članov ZRS;
• da
- je v računovodskem servisu zaposlena v rednem delovnem razmerju najmanj ena oseba ali
- je samostojni podjetnik in je obvezno zavarovan kot samostojni podjetnik za polni delovni čas ali
- je oseba lastnik v gospodarski družbi, direktor ali prokurist;
• da ima oseba iz 7. točke 1. odstavka 2. člena
- opravljen izpit po Programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« ali
- pridobljeno potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov ali
- strokovni naziv preizkušeni računovodja ali računovodja, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
- strokovni naziv revizor ali pooblaščeni revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali 
- strokovni naziv notranji revizor, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali
- strokovni naziv Chartered Certified Accountant pridobljenim pri The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
- certifikat The CIPFA International Diploma in Public Sector Acoounting institucije The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), (v nadaljevanju strokovni vodja).
• da s stalnim strokovnim izobraževanjem zaposlenih doseže najmanj 15 točk letno;
• da strokovni vodja opravi e-seminar ZRS z e-testom o etiki poslovanja vsake dve leti;
• da ima sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami. 

Pogoji za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije so urejeni v:
• Pravilniku o Katalogu certificiranih računovodskih servisov SlovenijePravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja

Člane ZRS, ki niso vpisani v katalog, najdete v Registru članov ZRS.
Navaden iskalnik
v
Dejavnosti
v
Sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti
Potrdila o usposobljenosti zaposlenih
v
Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev
Zavarovanje
Najdi
Počisti